Provozní řád

Virtuální realita Karlovy Vary

1

Každý návštěvník herny se vstupem do prostor herny za účelem využití jejích služeb a použití k tomu příslušného zařízení zavazuje dodržovat tento Provozní řád, dbát pokynů personálu herny, dodržovat zásadu dobrých mravů a dbát bezpečnosti pro ochranu osoby své i ostatních klientů herny.

2

Vstup a použití zařízení herny je povolen pouze osobám starším 15 let. Osobám mladším 15 let je vstup a použití zařízení herny umožněn jen v doprovodu zákonného zástupce.

3

Každý návštěvník vykonává veškerou činnost v prostorách herny na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

4

Použití virtuální reality může znamenat určitou fyzickou i psychickou zátěž pro lidský organismus. Nepoužívejte proto virtuální realitu, pokud jste příliš unavení, ospalí, pokud máte zažívací potíže, bolesti hlavy nebo trpíte migrénou. Návštěvníkům trpícím epileptickou, psychiatrickou nebo srdeční poruchou nebo jiným závažným onemocněním doporučujeme použití virtuální reality konzultovat s lékařem.

5

Jakékoliv zranění, k němuž dojde při využívání zařízení herny, je nutné bezodkladně nahlásit přítomnému personálu herny.

6

V případě podezření, že některé zařízení herny vykazuje závadu způsobilou ohrozit bezpečnost uživatele, je nutné, aby klient tuto domněnku ihned oznámil přítomnému personálu herny.

7

Použití virtuální reality pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových látek je přísně zakázáno.

8

Provozovatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví či hmotnou škodu klienta vzniklou v souvislosti s nesprávnou manipulací s jakýmkoliv zařízení herny či nerespektování pokynů obsluhy. Za jakékoliv škody způsobené vámi nebo vaším dítětem na našem zařízení nesete přímou odpovědnost a zavazujete se případnou škodu uhradit v plné výši.

9

V prostorách celé herny je zakázáno kouření, konzumace alkoholu nebo drog.

10

V herní stanici je zakázána konzumace jídla nebo nápojů vyjma vyhrazených prostor (oddechová zóna).

11

Pro odkládání osobních věcí je vyhrazeno místo. Neneseme žádnou odpovědnost za případnou ztrátu osobních věcí během času stráveného v herní zoně.

12

Jakékoliv nevhodné chování nebo úmyslné rušení jiného návštěvníka v herní jednotce může mít za následek okamžité ukončení vašeho herního času bez náhrady. Posouzení nevhodného chování je v plné kompetenci obsluhy herny.